.
رتبه بندی - بانک صنعت و معدن
عضویت در کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران
گواهی فعالیت صنعتی - وزارت صنایع
گواهی تضمین کیفیت - شرکت خدمات علمی صنعتی تهران
گواهینامه رتبه و گرایش های تخصصی - کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
تمدید گواهینامه رتبه و گرایش های تخصصی - کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
تمدید گواهینامه رتبه و گرایش های تخصصی سال 1393 - کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
ایزو 9001
عضویت در انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو
موافقت نامه تاسیس واحد طراحی مهندسی - وزارت صنایع سنگین
گواهی تحقیق و توسعه - وزارت صنایع و معادن
پروانه خدمات مهندسی - وزارت صنایع
پروانه خدمات مهندسی - وزارت صنایع