تجهیزات و اتوماسیون انتهای خطهیچ محصولی در این دسته وجود ندارد