خطوط آماده سازی و بسته بندی مغز دانه ها

دریافت، بودادن و سرد کردن، پوست گیری، سرخ کن، سرد کن، نمک سود کردن، سورت الکترونیکی و بازرسی، توزین و بسته بندی