خط تولید سیب زمینی پوست گیری شده

خط تولید و بسته بندی سیب زمینی پوست گیری شده در بسته بندی واکیوم و گاز ( Cooked Peeled Potatoes)

خط تولید سیب زمینی پوست گیری شده