دستگاه ضد عفونی در خلاء

- قادر به از بین بردن کامل تخم، کرم، شفیره و حشره
- امکان استفاده از ترکیب گاز فسفین و CO2 (تکنولوژی مورد قبول اروپا و امریکا)، متیل برومید و سایر گازهای کشنده
- ظرفیت بارگیری خرما: دو تا چهارده تن در هر سیکل
- زمان هر سیکل: چهار تا شش ساعت (بسته به گاز مورد استفاده در ضدعفونی، بسیار کمتر از زمان ضدعفونی معمولی)
- توزین، گرم کردن و تزریق اتوماتیک گاز(متیل برمید یا فسفین + CO2)
- کنترل اتوماتیک سیکل کار