خط سورتینگ و بسته بندی انواع میوه

خط سورتینگ و بسته بندی انواع میوه شامل: دریافت ،شستشو،واکس و پولیش ،درجه بندی (الکترونیکی،نوری و لیزری برای وزن،اندازه و رنگ همراه سیستم اتوماتیک کنترل کیفیت داخل میوه) با همکاری Greefa از هلند

خط سورتینگ و بسته بندی انواع میوه


خط سورتینگ و بسته بندی انواع میوه


خط سورتینگ و بسته بندی انواع میوه


خط سورتینگ و بسته بندی انواع میوه


خط سورتینگ و بسته بندی انواع میوه


خط سورتینگ و بسته بندی انواع میوه